Impresszum

A vajdakaroly.hu domain arculati elemei nyílt forráskódúak és szabad jogállású szoftverek termékei. A hon­la­pon meg­je­le­nő vala­mennyi elektro­ni­kus do­ku­men­tum dr. Vaj­da Ká­roly [a to­vábbi­ak­ban: Szer­ző] szel­le­mi tu­laj­do­nát ké­pe­zi és szer­ző­i jog­vé­de­lem alatt áll, vagy má­sok olyan iro­dal­mi al­ko­tá­sa, mely már nem áll a szer­ző­i jog ha­tá­lya alatt. Az előbbiek­hez fű­ző­dő jo­gok gya­kor­lá­sá­ra ki­zá­ró­lag a Szer­ző jo­go­sult. Bár­mely do­ku­men­tum akár ere­de­ti, akár mó­do­sí­tott for­má­ban bár­mi­lyen mé­di­um­ban tör­té­nő köz­lé­se, su­gár­zá­sa vagy ter­jesz­té­se, üz­le­ti cé­lú föl­hasz­ná­lá­sa ki­zá­ró­lag a for­rás pon­tos meg­je­lö­lé­sé­vel, illet­ve a Szer­ző ki­fe­je­zett en­ge­dé­lyé­vel le­het­sé­ges.

A Szerző fönntartja magának azt a jogot, hogy web­ol­da­la­it bár­mi­kor mó­do­sít­sa, vagy át­dol­goz­za, il­let­ve el­ér­he­tő­sé­gü­ket kor­lá­toz­za, eset­leg meg­szün­tes­se. Ugyan­ak­kor nem ga­ran­tál­ja, hogy a web­ol­da­la­i­hoz va­ló hoz­zá­fé­rés fo­lya­ma­tos vagy hiba­men­tes. A hon­la­pok, il­let­ve az ott el­ér­he­tő in­for­má­ciók, do­ku­men­tu­mok, vagy más írott anya­gok hoz­zá­fé­ré­sé­ből, il­let­ve azok köz­ve­tett vagy köz­vet­len föl­hasz­ná­lá­sá­ból, a hon­lap hasz­ná­lat­ra al­kal­mat­lan ál­la­po­tá­ból, vagy a nem meg­fe­le­lő mű­kö­dés­ből, hi­á­nyos­ság­ból, eset­le­ges üzem­za­var­ból, vagy fél­re­ért­he­tő­ség­ből ere­dő ká­rokért és/vagy vesz­te­sé­gért va­ló fe­le­lős­sé­get a Szer­ző ki­fe­je­zet­ten ki­zár­ja.

A Szerző nem vállal felelősséget olyan, har­ma­dik fél ál­tal lét­re­ho­zott, to­váb­bí­tott, tá­rolt, hoz­zá­fér­he­tő­vé tett, vagy pub­li­kált tar­tal­ma­kért, me­lyek­hez a Szer­ző web­ol­da­la­i kap­cso­lód­nak, vagy ame­lyek­re hi­vat­koz­nak.

Szerző a honlapon található anyagok kizárólag személyes, nem keres­ke­del­mi cé­lú ta­nul­má­nyo­zá­sát és le­töl­té­sét en­ge­dé­lye­zi, az­zal a föl­té­tel­lel, hogy a föl­hasz­ná­ló az ere­de­ti anya­go­kat, vagy azok má­so­la­ta­it érin­tő szer­ző­i jo­go­kat és a szel­le­mi al­ko­tá­sok­hoz fű­ző­dő egyéb jo­go­kat ma­ra­dék­ta­la­nul tisz­te­let­ben tart­ja. A web­la­pon ta­lál­ha­tó anya­go­kat sen­ki nem jo­go­sult a Szer­ző elő­ze­tes írás­be­li enge­dé­lye nél­kül mó­do­sí­ta­ni, új­ra elő­ál­lí­ta­ni, köz­zé­ten­ni, elő­ad­ni, ter­jesz­te­ni, il­let­ve egyéb mó­don a nyil­vá­nos­sá­got szol­gá­ló, vagy ke­res­ke­del­mi cél­zat­tal föl­hasz­nál­ni. A hon­la­pon ta­lál­ha­tó, a Szer­ző­től származó anya­gok szer­ző­i jo­gi vé­de­lem alatt áll­nak, így azok bár­mi­lyen, en­ge­dély nél­kü­li föl­hasz­ná­lá­sa szer­ző­i jo­gi, sza­ba­dal­mi (véd­je­gyol­ta­lom­ról szó­ló) és egyéb jog­sza­bá­lyok­ba üt­köz­he­tik. A föl­hasz­ná­lót felelős­ség ter­he­li min­den­ne­mű kár elő­idé­zé­sé­ért, mely a hon­la­pon bár­mi­lyen for­má­ban köz­readott anya­gok jo­go­su­lat­lan föl­hasz­ná­lá­sá­ból fa­kad.