Egyetemi oktatás

A Selye János Egyetem germanisztikai kép­zé­sé­ben egye­dül kép­vi­se­lem a német iro­da­lom­tu­do­mányt, ezért okta­tó­i tevé­keny­sé­gem le­fe­di a szak iro­da­lom­tu­do­má­nyi kur­zu­sai­nak tel­jes spektru­mát a pro­pe­deu­ti­ká­tól az iro­da­lom­tör­té­ne­ten át az iro­da­lom­el­mé­le­tig.

Az adott szemeszterben általam vitt kur­zu­sok kü­lön ol­da­lon tekint­­he­­tők meg.

Vélemény, hozzászólás?